Courses

Political Risk Analysis (2012-)

The complexity of modern government makes political risk analysis one of the major policymaking tools. Formulation of policies and their implementation involves complex decision making under great uncertainty. The political risk analysis is aimed at minimization of this uncertainty and creation of probabilistic models of the possible effects resulting from a specific political action. In this context, the course is especially relevant to university programs in political science. The course presents algorithms for measurement and analysis of political risk in supranational, national and local scale. Its purpose is to create skills for making well-informed policy decisions, which are a key element of good governance at the national and local level. The course is entirely practical and aims to support the creation of qualified experts in the field of state government.

Course page


 

Количествен политически анализ (2012-)
(Quantitative Political Analysis)

Целта на курса е да въведе студентите в основните понятия и техники на количествения анализ в политическите науки за да развие умения за работа със систематизирани данни за целите на държавното управление и европейските институции.

Страница на курса


 

Компютърна обработка на данни (2011-)
(Computer Data Processing)

Основната цел на курса е да развие практическите умения на студентите за работа с електронни информационни масиви и специализирани компютърни приложения, които се използват широко в практиката на политологичните изследвания. Курсът е фокусиран върху запознаването на студентите с основните, свободно достъпни бази данни в интернет, които представляват изключително ценен източник на верифицирана информация за широк набор от характеристики на голяма група единици на анализ като държави, партии, институции, изборни резултати, обществени нагласи и др. Познаването на тези източници на информация предоставя възможност за задълбочено осмисляне на политическите процеси в национален, европейски и световен план. Съществена част от курса е про-активното участие на студентите. С тази цел, семинарните занятия са посветени на индивидуална работа на студентите с електронни информационни ресурси, което способства развиването на техните практически аналитични умения. Курсът предлага и обобщен увод в използването на специализирани компютърни приложения в политологията.

Страница на курса


 

Увод в количествените изследвания (2011/2012)
(Introduction to Quantitative Research)

Курсът представлява въведение в една изключително широка област от политологията – количествените изследвания на политическите процеси и явления. В него са представени основни понятия и концепции, като акцентът е поставен върху конструирането на количественото изследване и интерпретацията на резултатите от най-широко използваните мерки и коефициенти на взаимовръзка. Курсът е съобразен със спецификите на целевата група и не изисква притежаване на по-сериозни математически способности от елементарните познания по алгебра. Успешно завършилите курса ще придобият умения за критично осмисляне на текстове, съдържащи анализ на количествени данни.

Страница на курса


 

 Configurational Comparative Methods (2010/2012)

The course is aimed at making you familiar with the basic analytical methods in comparative political research. It puts an emphasis on the configurational research techniques and the good practices of their application. Course’s main task is to provide knowledge for critical evaluation of analytical texts and ability to work with systematized data, which are crucial for taking efficient decisions in governance and planning. The first part of the course presents the basic elements of the comparative political research design and the common research strategies. Its second part is an introduction to the statistical methods for political analysis, presentation and summarization of data and analysis of correlations. The third part presents the different configurational comparative techniques and their field of application.

Course page


 

Методология на сравнителните изследвания (2010/2011)
(Comparative Political Research Methods)

Курсът преследва три цели. Първата му задача е да запознае студентите с различни сравнителни методи, като казуси, сравнителни казуси, сравнителни двустепенни казуси, големи сравнения, институционални и исторически сравнения, сравнителни изследвания на режими и институции. Втората задача на курса е да въведе студентите в качествените и количествените методики на анализ. Третата задача на курса е да предложи възможност за обсъждане на силните и слабите страни на конкретни методологии, приложени в различни направления на сравнителната политология като демократизация, развитие на конфликти, а също и на различни аналитични нива.

Joomla templates by a4joomla